امتیاز لازم برای ویژه شدن :              10امتیاز


امتیاز لازم برای فعال شدن:                6000امتیاز


امتیاز لازم برای ارشد شدن:               9000 امتیاز


امتیاز لازم برای سرپرست شدن:            12000امتیاز


کاربران باید بدانند هر دقیقه حضور درم چت روم یک امتیاز کسب می نمایند